Skapa grupper

  • 5 September 2017
  • 1 reply
  • 666 views

Jag skapar en grupp med flera högtalare i, men varje gång jag startar sonosappen i min telefon så är högtalarna frånkopplade från gruppen och jag måste konfigurera om genom att välja vilka högtalare som skall vara med i gruppen. Går det att låsa så att inte förändringar sker omedvetet?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Välkommen emwpali!

Grupper bryts i normala fall upp pga. nätverksproblem eller att enheterna blir omstartade.
Skulle du kunna skicka en diagnostik från Sonoappen precis efter du har detta problemet.
Posta sedan numret här så skall jag se vad det kan bero på.

Tack på förhand!