Question

Missljud

  • 5 March 2019
  • 1 reply
  • 75 views

Har två stycken Sonos Connect samt en play one. De senaste dagarna har det oregelbundet men upprepande tillfällen knäppt till i högtalarna som är kopplade till Connect. Har inte upplevt detta tidigare. Vad kan detta bero på och är det fler som upplevt samma problem?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +14
Hej Julian,

Jag tror jag hunnit svara på ditt email redan?