Question

Sonos og Google Wifi

  • 29 January 2020
  • 3 replies
  • 179 views

Ikke sikker på om dette er rette plassen, men prøver.

Jeg har satt opp ett google wifi nettverk med 4 noder i huset, og god dekning i de rommene jeg har sonos høytalere. men høytalerene kobler til en node som er i andre anden av huset. Dette resulterer i at Sonos høytalerene fungerer dårlig. Det står en node i samme rom som høytalerene men de vil ikke koble seg til denne. Pc’er og mobiler kobler til noden uten problemer. Jeg har prøvd å ta strømmen både på sonos og google wifi uten at de kobler seg opp til riktig node.

 

Er det noen måte å få Sonos til å koble seg til riktig node?


3 replies

Har ikke løsningen på problemet ditt, men jeg sliter med det samme... 

Koble en av sonos høyttalerne dine til en node med kabel. 

English ...

 

What most Google WiFi users appear to do, is turn their ISP provided router into “modem mode” then wire the main Google Nest hub to that, followed by an unmanaged switch (plugged into one of the Google hub Ethernet port) just for any wired connections ...and then put a 'more recent’ Sonos device (Boost or Sonos One etc.) into the switch. If not using the switch, then just plug the Sonos device direct into this first main Google nest hub.

Importantly, if the ISP router can’t easily be placed in modem mode then the WiFi on that router needs to be switched off and the network ports should not be used for any further (other) wired connections.

Once the remaining Google Nest pucks/hubs are placed around the home and connected,  it’s then good to establish what WiFi channels are in use on the 2.4ghz band by those devices. To do that, you can use a piece of free software downloaded to  a laptop called “WiFiInfoView”, or InSSider” or similar software, which scans the airwaves and can identify the channels in use nearby.

There is similar wireless scanner software available for Android devices, but not much out there for Apple mobile devices (sadly).

Over a day, or two, scan  and make a note of each WiFi channel in use by the Google Nest devices and try to find the  “least-used” non-overlapping channel ... eg. channel 1, 6, or 11.

Now set your SonosNet channel to that least-used WiFi channel... and from time to time, just rescan and check that the channels haven’t changed. Always use the least-used channel for SonosNet.

Note (for information only) that communication between any Sonos Home Theatre  device and its surrounds uses a 5ghz ad-hoc Network, which is faster for surround sound purposes and there is no way to set the channels for this, or change the Google Hub 5ghz channels, but if you do get issues in this area, it’s occasionally worth just rebooting the Home Theatre device, rather than the Google WiFi hubs and let the Home Theatre choose the best channel  for itself.

Two further final points that are really worth doing here too..

* Remove/reset the WiFi credentials in the Sonos App “SettingsSystem/Network/Wireless Setup”. These are not needed when running the devices on SonosNet.

* A final further useful thing I would choose to do in your particular case, is to add the Sonos IP addresses, to your Google Nest networks' DHCP Reservation Table.

Hopefully if you can understand and follow these few network suggestions you should find that your connectivity will improve and hopefully then see an end to your audio interruptions.

Hope that information assists.👍

 

Translstion…

 

Det som de fleste Google WiFi-brukere ser ut til å gjøre, er å gjøre ISP-ruteren deres til "modemmodus" og deretter koble hovednøkkel-huben til det, etterfulgt av en ukontrollert bryter (koblet til en av Google-hub Ethernet-portene) bare for alle kablede kabler  tilkoblinger ... og sett deretter en 'nyere' Sonos-enhet (Boost eller Sonos One etc.) i bryteren.  Hvis du ikke bruker bryteren, er det bare å koble Sonos-enheten direkte til dette første Google nest-huben.

 Det er viktig at hvis ISP-ruteren ikke lett kan plasseres i modemmodus, må WiFi på den ruteren være slått av og nettverksportene skal ikke brukes til ytterligere (andre) kablede tilkoblinger.

 Når de gjenværende Google Nest-puckene / -hubene er plassert rundt i hjemmet og koblet til, er det da bra å finne ut hvilke WiFi-kanaler som er i bruk på 2.4ghz-båndet av disse enhetene.  For å gjøre det, kan du bruke et stykke gratis programvare som er lastet ned til en bærbar PC som heter “WiFiInfoView”, eller InSSider ”eller lignende programvare, som skanner luftbølgene og kan identifisere kanalene som er i bruk i nærheten.

 Det er lignende trådløs skannerprogramvare tilgjengelig for Android-enheter, men ikke mye der for Apple mobile enheter (dessverre).

 Over en dag, eller to, skanner du og notiser hver WiFi-kanal som brukes av Google Nest-enhetene og prøver å finne den "minst brukte" ikke-overlappende kanalen ... f.eks.  kanal 1, 6 eller 11.

 Sett nå SonosNet-kanalen til den minst brukte WiFi-kanalen ... og fra tid til annen, bare skann på nytt og sjekk at kanalene ikke har endret seg.  Bruk alltid den minst brukte kanalen for SonosNet.

 Merk (kun for informasjon) at kommunikasjon mellom alle Sonos hjemmekinoenheter og dens omgivelser bruker et 5ghz ad-hoc-nettverk, som er raskere for surroundlydformål, og det er ingen måte å stille inn kanalene for, eller endre Google Hub 5ghz  kanaler, men hvis du får problemer i dette området, er det tidvis verdt å bare starte Home Theatre-enheten i stedet for Google WiFi-hubs og la Hjemmekinoen velge den beste kanalen for seg selv.

 To ytterligere sluttpoeng som det virkelig er verdt å gjøre her også ..
 * Fjern / tilbakestill WiFi-opplysningene i Sonos-appen “SettingsSystem / Network / Wireless Setup”.  Disse er ikke nødvendige når du kjører enhetene på SonosNet.
 * En siste nyttig ting jeg velger å gjøre i ditt tilfelle, er å legge Sonos IP-adresser til Google Nest-nettverkets DHCP-reservasjonstabell.
 Forhåpentligvis hvis du kan forstå og følge disse få nettverksforslagene, bør du oppdage at tilkoblingen din vil forbedre seg, og forhåpentligvis så få slutt på lydavbruddene dine.

 Håper at informasjon hjelper.👍

Reply